"COOP všechno dobré..."

Letáky

Oznámení - shromáždění delegátů

 

 

J E D N O T A ,  s p o t ř e b n í    d r u ž s t v o    v   P a r d u b i c í c h

 

 17. Listopadu 235,  532 26  Pardubice

/ Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové  odd. dr. XVIII vložka 353/

 

 

                                        O Z N Á M E N Í

 

 

Představenstvo  JEDNOTY,  spotřebního družstva  v Pardubicích   oznamuje

že  podle  čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává

 

s h r o m á ž d ě n í    d e l e g á t ů

 

  na den

      9. května 2019 v 9,30 hodin

do společenské místnosti na ústředí družstva v Pardubicích.

 

Program:       1/  Zahájení, schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu jednání

                       2/  Volba orgánů shromáždění delegátů

                       3/  Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2018 a účetní závěrka roku 2018

                       4/  Zpráva kontrolní komise družstva 

                       5/  Změny v členské základně a finanční vypořádání majetkových účastí členů

                       6/  Diskuze

                       7/  Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2018

                       8/  Návrh na usnesení shromáždění delegátů

                       9/  Závěr

 

V  Pardubicích 11. dubna 2019                  Za  představenstvo:

                                                               Ing. Jana Häuslerová

                                                               pedsedkyně představenstva

Přílohy