"COOP všechno dobré..."

Valná Hromada

J E D N O T A ,  s p o t ř e b n í    d r u ž s t v o      P a r d u b i c í c h

 

17. listopadu 235, 532 26 Pardubice

/ Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. dr. XVIII vložka 353/

 

 

 

 

                                       P O Z V Á N K A

 

    Podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává představenstvo  JEDNOTY,  spotřebního

                                                          družstva v Pardubicích

 

 

                                              s h r o m á ž d ě n í    d e l e g á t ů

 

                                                                       na

   

                                       10. května 2022 v 9,00 hodin

 

                 do společenské místnosti na ústředí družstva v Pardubicích.

 

 

Program:     1/  Zahájení, schválení jednacího řádu a programu jednání

                      2/  Volba orgánů shromáždění delegátů

                      3/  Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2021 a

                            účetní závěrka roku 2021

                       4/  Zpráva kontrolní komise družstva

                       5/  Diskuze

                       6/  Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2021

                       7/  Schválení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2022

                       8/  Schválení převedení částky 79 696,78 Kč z účtu 325 006 Sdružené prostředky

                             členů do fondu členů a využívání této částky k činnosti místních členských

                             základen

                      9/  Schválení  usnesení shromáždění delegátů

                     10/  Závěr

 

 

 

V  Pardubicích  11. dubna 2022

 

                                                                                                     Za  představenstvo:

    

                                                                                                    Ing. Jana Häuslerová

                                                                                              předsedkyně představenstva