"COOP všechno dobré..."

Shromáždění delegátů

JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích 

 

 17. Listopadu 235, 532 26 Pardubice

/ Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. Dr. XVIII vložka 353/

 

 

                                        OZ N Á MEN Í

 

 

        Představenstvo JEDNOTY, spotřebního družstva v Pardubicích oznamuje,        

                                     že podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává

 

 

                      sh rom á ž d ě n í d eleg á t ů   

 

                                                                   na den 

 

                                           10. května 2023 v 9,00 hodin

 

                 do společenských místností na ústředí družstva v Pardubicích.

 

Program

 

                      1/ Zahájení, schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu jednání 

                      2/ Volba orgánů shromáždění delegátů 

                      3/ Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2022 a 

                            účetní závěrka roku 2022

                       4/ Zpráva kontrolní komise družstva 

                       5/ Diskuze 

                       6/ Doplňující volba člena kontrolní komise 

                       7/ Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2022 

                       8/ Schválení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2023   

                       9/ Schválení usnesení shromáždění delegátů 

                     10/ Závěr