"COOP všechno dobré..."

Novinky

Shromáždění delegátů (30.4.2024 - 17.5.2024)

J E D N O T A , s p o t ř e b n í d r u ž s t v o v  P a r d u b i c í c h

17. Listopadu 235, 532 26 Pardubice
/ Zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové odd. dr. XVIII vložka 353/

O Z N Á M E N Í

Představenstvo JEDNOTY, spotřebního družstva v Pardubicích oznamuje,
že podle čl. 18 odst. 12 stanov družstva svolává

s h r o m á ž d ě n í d e l e g á t ů

na den

16. května 2024 v 9,00 hodin

do společenské místnosti na ústředí družstva v Pardubicích.

Program:
 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu jednání
 2. Volba orgánů shromáždění delegátů
 3. Zpráva představenstva družstva k výsledkům hospodaření za rok 2023 a účetní závěrka roku 2023
 4. Zpráva kontrolní komise družstva
 5. Diskuze
 6. Doplňující volba člena představenstva
 7. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku roku 2023
 8. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky k 31. 12. 2024
 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a směrnice o odměňování členů orgánů družstva
 10. Schválení usnesení shromáždění delegátů
 11. Závěr

V  Pardubicích 22. dubna 2024

Za představenstvo:

Ing. Jana Häuslerová
předsedkyně představenstva

Zobrazit více 


Otevření prodejny 24 / 7 (21.9.2023 - 31.10.2023)

Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích
pro Vás otevírá automatizovanou prodejnu v Němčicích.